logo omotenashi

 

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van schoonheidssalon/pedicure Omotenashi Schoonheid met Beleving

Bobeldijk 44 , 1647 CG Berkhout

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Omotenashi Schoonheid met Beleving en een cliënt waarop Schoonheidssalon/ pedicure Omotenashi Schoonheid met Beleving deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen Schoonheidssalon/ pedicure Omotenashi Schoonheid met Beleving

Schoonheidssalon/ Pedicure Omotenashi Schoonheid met Beleving zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Schoonheidssalon/ pedicure Omotenashi Schoonheid met Beleving zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Schoonheidssalon/ pedicure Omotenashi Schoonheid met Beleving melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Schoonheidssalon/ pedicure Omotenashi Schoonheid met Beleving het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag Schoonheidssalon/ pedicure Omotenashi Schoonheid met Beleving de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.

Schoonheidssalon/ pedicure Omotenashi Schoonheid met Beleving moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.
Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

4. Betaling

Schoonheidssalon/ pedicure Omotenashi Schoonheid met Beleving vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar op haar Website www.omotenashi.nl. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Schoonheidssalon/ pedicure Omotenashi Schoonheid met Beleving vermeldt prijswijzigingen 60 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar op haar Website www.omotenashi.nl. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant, via pinapparaat te voldoen. Facturen van externe opdrachten dienen binnen 14 dagen na datum betaald te zijn.

5. Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet Schoonheidssalon/ pedicure Omotenashi Schoonheid met Beleving vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Schoonheidssalon/ pedicure Omotenashi Schoonheid met Beleving aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. 
Schoonheidssalon/Pedicure Omotenashi Schoonheid met Beleving neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een klantenkaart systeem. Schoonheidssalon/ pedicure Omotenashi Schoonheid met Beleving behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Schoonheidssalon/ pedicure Omotenashi Schoonheid met Beleving zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

6. Geheimhouding

Schoonheidssalon/pedicure Omotenashi Schoonheid met Beleving is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Schoonheidssalon/ pedicure Omotenashi Schoonheid met Beleving verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid

Schoonheidssalon/ pedicure Omotenashi Schoonheid met Beleving is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, en/of ontstaan doordat Schoonheidssalon/ Pedicure Omotenashi Schoonheid met Beleving is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. de maximale aansprakelijkheid van Schoonheidssalon/ pedicure Omotenashi Schoonheid met Beleving kan nooit meer zijn dan €50.000 per gebeurtenis.
Schoonheidssalon/ pedicure Omotenashi Schoonheid met Beleving is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

8. Garantie

Schoonheidssalon/ Pedicure Omotenashi Schoonheid met Beleving geeft de cliënt twee weken (14 dagen) garantie op de verrichte behandeling en de producten. Deze garantie vervalt indien:

  • De cliënt andere producten dan de door Schoonheidssalon/ pedicure Omotenashi Schoonheid met Beleving geadviseerde heeft gebruikt.
  • De cliënt de adviezen niet heeft opgevolgd.
  • De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen twee werkdagen heeft opgevolgd.
  • De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

9. Beschadiging & diefstal

Schoonheidssalon/ pedicure Omotenashi Schoonheid met Beleving heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.Schoonheidssalon/ pedicure Omotenashi Schoonheid met Beleving meldt diefstal altijd bij de politie.

10. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Schoonheidssalon/ Pedicure Omotenashi Schoonheid met Beleving.
Schoonheidssalon/ pedicure Omotenashi Schoonheid met Beleving moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Schoonheidssalon/ pedicure Omotenashi Schoonheid met Beleving de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Schoonheidssalon/ pedicure Omotenashi Schoonheid met Beleving en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

11. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Schoonheidssalon/ pedicure Omotenashi Schoonheid met Beleving het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van redenen.

12. Recht

Op elke overeenkomst tussen Schoonheidssalon/ pedicure Omotenashi Schoonheid met Beleving en de cliënt is Nederlands recht van toepassing.
Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.